Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Բեռնել
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Բեռնել
ՍԵՂՄԱԳՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Բեռնել
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Բեռնել
ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Բեռնել
SCOPUS ԵՎ WEB OF SCIENCE ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ
Բեռնել
Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM